Συσχέτιση της κλίμακας Mini-FROGS με κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της γενικής κλινικής εικόνας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια στην Ελλάδα

Στο 5ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε 7-9 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη μελέτη συσχέτισης της κλίμακας Mini-FROGS* με κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της γενικής κλινικής εικόνας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια στην Ελλάδα. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν υψηλή συσχέτιση της κλίμακας Mini-FROGS με κλίμακες αξιολόγησης λειτουργικότητας και γενικής κλινικής εικόνας (PSP και CGI-S, αντίστοιχα) καθώς και υψηλή συσχέτιση μεταξύ των 4 λημμάτων** της κλίμακας με δείκτη εσωτερικής συνάφειας Cronbach's Alpha= 0.852.

Συνεπώς, η ελληνική έκδοση της κλίμακας Mini-FROGS αποτελεί ένα εργαλείο ικανό να καταγράψει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το επίπεδο λειτουργικότητας των ασθενών με σχιζοφρένεια.

*Η κλίμακα mini-FROGS σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει τη λειτουργική ύφεση στη σχιζοφρένεια, αξιολογώντας σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.1 Αποτελεί συντόμευση της FROGS με 19 λήμματα.2

** Τα 4 λήμματα της κλίμακας mini-FROGS είναι τα παρακάτω: 1. Management of his illness and treatment (Διαχείριση της ασθένειας και της θεραπείας του), 2. Respect for biological rhythms (Σεβασμός στους βιολογικούς ρυθμούς), 3. Travel and Communication (Ταξίδια και Επικοινωνία), 4. Self- esteem and sense of independence (Αυτοεκτίμηση και αίσθημα ανεξαρτησίας).1

Η κλίμακα Mini-FROGS αναφέρεται στον τελευταίο μήνα.1 Κάθε πρόταση έχει πέντε επίπεδα αξιολόγησης: «Δεν ισχύει» (το πρώτο επίπεδο), «Μερικώς ισχύει» (το δεύτερο επίπεδο) , «Επαρκώς ισχύει» (το τρίτο επίπεδο), «Σχεδόν πλήρως ισχύει» (το τέταρτο επίπεδο), «Ισχύει πλήρως» (το πέμπτο επίπεδο), που ισοδυναμεί με ένα «ιδανικό» επίπεδο λειτουργικότητας. Η βαθμολογία της κλίμακας κυμαίνεται από το 4 (ελάχιστο) μέχρι το 20 (μέγιστο) και η βαθμολογία για το κάθε λήμμα ξεχωριστά από το 1 εώς το 5.3,4

Αναφορές

  1. J. Mallet et al. (2018). Validation of a four items version of the Functional Remission of General Schizophrenia scale (the mini-FROGS) to capture the functional benefits of clinical remission. European Psychiatry 47 (35-41).
  2. Philip Gorwood et al. (2018). Functional remission in schizophrenia: A FROGS-based definition and its convergent validity. Psychiatry Research 268 (94-101)
  3. Nurcan Uzdi et al. (2014) Effect of Psychosocial Skills Training on Functional Remission of Patients with Schizophrenia. Western Journal of Nursing Research 37 (9)
  4. Pierre-Michel Llorca et al. (2009). The “Functional Remission of General Schizophrenia” (FROGS) scale: Development and validation of a new questionnaire. Schizophrenia Research 113 (218-225)