Ισότητα στην φροντίδα της Ψυχικής Υγείας: Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση

Η 10η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Το θέμα για το 2021 είναι «Η Ψυχική Υγεία σε έναν άνισο κόσμο». H δυσανάλογη έλλειψη επένδυσης στη φροντίδα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τους συνολικούς προϋπολογισμούς για την υγεία και η ανεπαρκής ποιότητα αυτής συμβάλλουν στο θεραπευτικό κενό της ψυχικής υγείας.1

Είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί η ανισότητα στην αξία που δίδεται για την Ψυχική Υγεία σε σχέση με τη «Σωματική Υγεία».2 Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση στην ποιότητα και παρακολούθηση των πρακτικών φροντίδας της Ψυχικής Υγείας, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και πόρους στην επιμόρφωση και την διαχείριση των ψυχικών νοσημάτων, αλλά και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα των ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες.2

Λιγότερο από το 2% του προϋπολογισμού της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο δαπανάται για την Ψυχική Υγεία.4

 

Γιατί είναι αναγκαία για την ψυχική υγεία η ισότητα στην φροντίδα;

Το 2019, 970 εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν παγκοσμίως από κάποια ψυχική διαταραχή.3 Από όλα τα έτη αναπηρίας που καταγράφονται για όλα τα νοσήματα σε όλο τον κόσμο, οι ψυχικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα στα πέντε.4 Οι οικονομικές συνέπειες αυτού του φορτίου ανέρχονται για την παγκόσμια οικονομία σε 16 τρισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2011 - 2030.Με δεδομένη την συχνότητα εμφάνισης των ψυχικών νοσημάτων αλλά και της επιβάρυνσης που επιφέρουν, η διαχείριση των ψυχικών νοσημάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στους προϋπολογισμούς των δαπανών για την υγεία.6

Παρά τη βελτίωση στη χρηματοδότηση της φροντίδας για την Ψυχική Υγεία από το 2007,7 οι επενδύσεις στον τομέα αυτό είναι πολύ μικρότερες από αυτές που γίνονται σε άλλους τομείς της υγείας. Για παράδειγμα, το 2013, η παγκόσμια υποστήριξη για το HIV/AIDS ήταν 144$ ανά έτος ζωής με αναπηρία και αντίστοιχα μόνο 0,85$ ανά έτος ζωής με αναπηρία για τα ψυχικά νοσήματα.8

Χρειαζόμαστε περισσότερους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας - Ο Παγκόσμιος μέσος όρος είναι 9 επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανά 100.000 πληθυσμού (κυμαίνεται από 1,6 στις χώρες χαμηλού εισοδήματος μέχρι 72 στις χώρες υψηλού εισοδήματος).11

 

Βάζοντας ένα τέλος στην ανισότητα για την ψυχική υγεία

Για να βελτιωθεί η ισότητα της φροντίδας στην ψυχική υγεία, θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αλλά και αναλογική προσέγγιση του προβλήματος.9 Αν αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου, αν αναδείξουμε τους προστατευτικούς παράγοντες και αν εντάξουμε τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας μέσα στον πυρήνα των γενικότερων υπηρεσιών φροντίδας, τότε θα μπορούσε να γίνει διαχείριση της Ψυχικής Υγείας στο επίπεδο του συνολικού πληθυσμού.6,10 Αυξάνοντας την χρηματοδότηση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας για την υποστήριξη της παροχής φροντίδας και της επιστημονικής έρευνας, θα μπορούσαμε να πάρουμε οφέλη για όλες τις κοινωνίες και την οικονομία, βελτιώνοντας τη συμμετοχή και την παραγωγικότητα.   

Οι επαγγελματίες υγείας, σε όλες τις φάσεις της θεραπείας, από την γενική φροντίδα υγείας μέχρι τους ειδικούς της Ψυχικής Υγείας, μπορούν να παρέχουν ιατρικές παρεμβάσεις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα σε ένα εύρος υπηρεσιών φροντίδας υγείας.6 Μπορούν να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν καλύτεροι τρόποι για την παραπομπή των ασθενών σε κλινικές υπηρεσίες, όπως και να ενθαρρύνουν τη ευρύτερη πρόσβαση των ασθενών σε μια σειρά υγειονομικών μονάδων, από νοσοκομεία μέχρι κοινοτικές δομές, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να λαμβάνουν την θεραπεία που χρειάζονται.6

Παγκοσμίως, λιγότερο από το 2% των ιατρών και των νοσηλευτών εκπαιδεύτηκαν κατά την διάρκεια της περασμένη χρονιάς, στο να αναγνωρίζουν και να θεραπεύουν ασθενείς με σοβαρές και συχνές ψυχικές διαταραχές.11

Μέσα από την καλύτερη κατανόηση των κενών που υπάρχουν στη φροντίδα της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της καθημερινής κλινικής πρακτικής και στη δημιουργία ισότιμων πολιτικών υγείας. Έτσι, θα αρθούν τα εμπόδια στην παροχή περίθαλψης και θα διευκολυνθεί η ευρύτερη πρόσβαση στη αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών για όλους.  

Αναφορές

 1. World Federation for Mental Health. 2021 World Mental Health Global Awareness Campaign – World Mental Health Day Theme. 19 March 2021. Available at: https://wfmh.global/2021-world-mental-health-global-awareness-campaign-world-mental-health-day-theme/, accessed 31 May 2021.
 2. Royal College of Psychiatrists. Occasional Paper 88. 2013.
 3. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Lancet 2020; 396 (10258): 1204–1222.
 4. World Health Organization. Mental health burden. Available at: https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_2, accessed 23 June 2021.
 5. Bloom DE, et al. The global economic burden of non-communicable diseases. Geneva: World Economic Forum, 2011. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf, accessed 21 June 2021.
 6. Patel V, et al. Lancet 2018; 392 (10157): 1553–1598.
 7. Gilbert BJ, et al. PLoS Med 2015; 12 (6): e1001834.
 8. Charlson F, et al. PLoS One 2017; 12 (1): e0169384.
 9. World Health Organization and Calouste Gulbenkian Foundation. Social determinants of mental health. Geneva: World Health Organization, 2014.
 10. Campion J, Fitch C. Guidance for Commissioning Public Mental Health Services. Joint Commissioning Panel for Mental Health, 2015.
 11. World Health Organization. Mental Health Atlas 2017. Geneva: World Health Organization, 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.