Αποτελεσματικότητα

Brintellix

  • Αποτελεσματικότητα στα συμπτώματα κατάθλιψης
  • Αποτελεσματικότητα στην ανηδονία
  • Αποτελεσματικότητα στη λειτουργική αποκατάσταση
  • Η αποτελεσματικότητα είναι δοσοεξαρτώμενη