Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα και τη δεκτικότητα 18 ευρέως χρησιμοποιούμενων αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων στη θεραπεία της οξείας φάσης της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής

Μια μεγάλης κλίμακας, ανεξάρτητη μετα-ανάλυση συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και τη δεκτικότητα των ευρέως συνταγογραφούμενων αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων§, συμπεριλαμβανομένου και του Brintellix®1.

Σε αυτήν τη λεπτομερή και ανεξάρτητη μετα-ανάλυση head-to-head μελετών, η αποτελεσματικότητα 18 αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ) σε οξεία φάση αξιολογήθηκε σε σύγκριση με το εικονικό σκεύασμα και τα ενεργά σκευάσματα συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς την αποτελεσματικότητα† και τη δεκτικότητα.1

Λαμβάνοντας υπόψη τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και τις μελέτες head to head, το Brintellix® επέδειξε συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα και δεκτικότητα έναντι των άλλων αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων, ενώ η ανάλυση μόνο των head-to-head μελετών έδειξε επίσης συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα και δεκτικότητα έναντι των υπολοίπων  αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων.#1 Δείτε παρακάτω τα δεδομένα:
 

Meta-analysis of head-to-head studies comparing the efficacy† and acceptability‡ of 18 antidepressants§

†Η απάντηση στην αντικαταθλιπτική αγωγή ορίστηκε ως >50% μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης με βάση τις κλίμακες MADRS ή HAM-D.

‡Η δεκτικότητα ορίστηκε με βάση το ποσοστό διακοπής της αγωγής για οποιονδήποτε λόγο.

#Η μετα-ανάλυση των head-to-head μελετών στην περίπτωση του Brintellix® αφορούσε μία μοναδική μελέτη άμεσης σύγκρισης της βορτιοξετίνης σε

δόση 10mg/ημέρα και της βενλαφαξίνης σε δόση 150mg/ημέρα. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% όπως απεικονίζονται από τις γραμμές σφάλματος

αφορούν τα περιορισμένα δεδομένα του Brintellix® (βορτιοξετίνη) σε αυτή την ανάλυση.

§Λαμβάνοντας υπόψη τις ελεγχόμενες με εικονικό σκεύασμα μελέτες αλλά και τις head-to-head μελέτες, το Brintellix επιδεικνύει παρόμοια

αποτελεσματικότητα και δεκτικότητα με τα άλλα αντικαταθλιπτικά.12

 

HAM-D: Κλίμακα Κατάθλιψης του Hamilton, MADRS: Κλίμακα αξιολόγησης κατάθλιψης Montgomery–Åsberg, OR: Λόγος πιθανοτήτων.

References

1. Cipriani A et al. Lancet 2018; 391(10128): 1357–1366.