Όροι και προϋποθέσεις

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ιστοσελίδα https://greece.progress.im/el ανήκει και παρέχεται από:

Lundbeck Hellas S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Σίνα
15124, Μαρούσι-Αθήνα
Ελλάδα

(“Lundbeck”)

Αριθμός Μητρώου εταιρείας: 1901601000

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: +30 210 6105036

 

Κατωτέρω περιγράφουμε πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας καθώς και άλλες νομικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας αναφορικά με την εν λόγω ιστοσελίδα.

 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως πάροχος της παρούσας ιστοσελίδας η Lundbeck είναι υπεύθυνη επεξεργασίας κάθε προσωπικού δεδομένου που συλλέγεται. Η Lundbeck είναι σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που τυχόν συλλέγουμε από τους διαδικτυακούς επισκέπτες μας. Πρόθεσή μας είναι να ισορροπήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντά μας κατά τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουμε με τις εύλογες προσδοκίες ιδιωτικότητας των διαδικτυακών χρηστών μας.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Lundbeck θα συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός») και την Ελληνική Νομοθεσία για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα και σκοποί

Γενικά προσωπικά δεδομένα:

Η Lundbeck συλλέγει προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα, ειδικότητα, διεύθυνση εργασίας διευθύνσεις email, τηλέφωνα, χώρα όταν αυτά παρέχονται οικειοθελώς από εσάς.

Μέσω της χρήσης cookies, θα συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και την διαδικτυακή σας συμπεριφορά. Ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγονται περιλαμβάνει την προέλευση του χρήστη, τον τύπο του φυλλομετρητή, το λειτουργικό σύστημα και τη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούνται, καθώς και τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Γενικά, η Lundbeck δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν μας έχετε παράσχει τέτοιες πληροφορίες, π.χ. επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Τα δεδομένα σας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας μας, για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί ή την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες (όπως ειδοποίηση μέσω e-mail), για τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της υπηρεσίας μας προς εσάς, όπως πληροφόρηση από τους επισκέπτες, για την παροχή ενός εύλογου επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες μας, για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στον φαρμακευτικό τομέα, και για άλλους σκοπούς τους οποίους ζητάτε απευθείας.

 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Lundbeck επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (Γενικός Κανονισμός, Άρθρο 6 (1) (α)), π.χ. όταν αποδέχεσθε τη χρήση cookies στην ιστοσελίδα.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η Lundbeck θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσει μία σύμβαση μαζί σας (Γενικός Κανονισμός, Άρθρο 6 (1) (β)) ή για την εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν του συμφέροντος αυτού (Γενικός Κανονισμός, Άρθρο 6 (1) (στ)). Έννομο συμφέρον για την Lundbeck μπορεί να είναι η επιθυμία της να βελτιώσει την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες μας, εξετάσεις σε σχέση με το ερώτημά σας, παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, κλπ.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με κάποιο από τα φαρμακευτικά προϊόντα μας συνήθως θα πραγματοποιείται λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, π.χ. για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης (Γενικός Κανονισμός, Άρθρο 9 (2) (θ)). Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Αναλόγως ποιες πληροφορίες μας παρέχετε, ενδέχεται να τις μοιραστούμε με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, συνεταίρων, συνεργατών, επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την Lundbeck ή/και αρχών. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές υγείας, εάν μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες κάποιου φαρμακευτικού μας προϊόντος.

 

Τρίτοι Εκτελούντες την Επεξεργασία

Η Lundbeck μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει εκτελούντες την επεξεργασία, π.χ. εταιρείες φιλοξενίας, και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν από τρίτους ειδικούς που χρησιμοποιεί η Lundbeck ή άλλα μέλη του Ομίλου Lundbeck, που θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό της Lundbeck και θα συνδράμουν στην παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών που ζητάτε. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι θα υποχρεούνται από την Lundbeck να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να λάβουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή μεταβολής, μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή κατάχρησης ή άλλης παράνομης επεξεργασίας.

 

Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε υπολογιστές/servers της Lundbeck εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ωστόσο, ανάλογα με τη φύση και το πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων που αποκτούμε μέσω της ιστοσελίδας, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η Lundbeck θα διασφαλίσει ότι τέτοιες διαβιβάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού, για παράδειγμα επιλέγοντας έναν παραλήπτη δεδομένων που συμμορφώνεται με την Ασπίδα Εμπιστευτικότητας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ – Η.Π.Α. (εάν η διαβίβαση γίνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) ή διασφαλίζοντας ότι ο αποδέκτης συνάπτει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με την Lundbeck. Οι «Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες» είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en .

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν σε άλλες συνδεδεμένες με την Lundbeck επιχειρήσεις, η διαβίβαση θα βασίζεται στην Ενδοομιλική Συμφωνία της Lundbeck, όπως εκάστοτε ισχύει. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτής επικοινωνώντας με την Lundbeck.

 

Αποθήκευση Δεδομένων (Διατήρηση Δεδομένων)

Η Lundbeck θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο καιρό εύλογα απαιτείται για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί ή ληφθεί ή για να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε τυχόν νομικές ή ηθικές απαιτήσεις αναφοράς ή διακράτησης εγγράφων.

 

Μέτρα ασφαλείας

Η Lundbeck θα μεριμνήσει ώστε τα καταγεγραμμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, να αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής διαχείρισης και να προστατεύονται κατάλληλα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Η Lundbeck ελέγχει τακτικά το σύστημα της για τυχόν ευπάθειες και επιθέσεις και όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας κάτω από το “επικοινωνήστε μαζί μας” η διαβίβαση είναι κρυπτογραφημένη.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Η Lundbeck έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, έχετε ορισμένα δικαιώματα που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητά σας να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, για παράδειγμα όταν το δικαίωμά σας να αποκτήσετε τις πληροφορίες υποχωρεί κατόπιν στάθμισης με συμφέροντα τρίτων.

Δικαίωμα πρόσβασης

 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς η Lundbeck.

 • Η Lundbeck πρέπει να παράσχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία καταρχήν δωρεάν ή με ηλεκτρονικά μέσα, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί με κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική φόρμα.

Δικαίωμα διόρθωσης

 • Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία από την Lundbeck των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα φορητότητας

 • Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος χωρίς να εμποδίζεστε από την Lundbeck, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία από την Lundbeck προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Για παράδειγμα, εάν έχετε ζητήσει να λάβετε πληροφορίες από την Lundbeck, π.χ. ενημερωτικά δελτία, κλπ, και δεν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε ευχερώς να παύσετε να λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες από εμάς.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 • Ως γενικό κανόνα, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, εάν η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και της Lundbeck.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Επισημαίνουμε ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας από τη Lundbeck προ της ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω ή έχετε οποιαδήποτε σχετική απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck με e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@lundbeck.com.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Lundbeck, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ομίλου της Lundbeck στο dataprivacy@lundbeck.com.

Υποβολή διαμαρτυρίας

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια διαμαρτυρία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Lundbeck μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο πρόσωπο στη χώρα σας στέλνοντας e-mail στο greece@lundbeck.com ή καλώντας την κ. Αικατερίνη Καρναβά στο 210 6105036.

 

Εάν η διαμαρτυρία σας δεν επιλυθεί από την Lundbeck κατά τρόπο ικανοποιητικά για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι

Τηλ. 2106475600

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

 

 1. Απευθείας επικοινωνία

Τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ που ενδεχομένως προωθήσετε ή διαβιβάσετε μέσω της ιστοσελίδας θα καταστούν και θα παραμείνουν – στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο – περιουσία της Lundbeck και θα τα μεταχειριστούμε ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη πληροφόρηση την οποία η Lundbeck δύναται να χρησιμοποιήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 1. Αποποίηση ευθύνης

Η Lundbeck διασφαλίζει ότι λαμβάνεται εύλογη μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ακριβές και επικαιροποιημένο, ωστόσο όλη η πληροφόρηση παρέχεται «ως έχει» και η Lundbeck δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής σχετικά με την ακρίβεια, σειρά, επικαιροποίηση ή πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δύναται οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα και να διακόπτει τη διάθεση της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για ασθένειες και θεραπείες: οι πληροφορίες αυτές προορίζονται μόνο για γενική καθοδήγηση και δεν πρέπει ποτέ να υποκαθιστούν τις συμβουλές γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Στην έκταση που επιτρέπεται από κανόνες αναγκαστικού δικαίου, η Lundbeck δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, παρεμπίπτουσα, έμμεση ή κυρωτική ζημία ανακύψει από την πρόσβασή ή τη χρήση περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιών, ανεξαρτήτως της ακρίβειας ή πληρότητας οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου. Εάν υποψιάζεσθε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, σας προτρέπουμε μετ’ επιτάσεως να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

 

 1. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Η Lundbeck δεν αποδέχεται κανέναν έλεγχο, σχέση ή έγκριση των εν λόγω ιστοσελίδων και δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή τραυματισμούς τυχόν ανακύψουν από το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και η Lundbeck σας προτρέπει να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης και τις Δηλώσεις Εμπιστευτικότητας των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε προστασία πνευματικής ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εταιρικές επωνυμίες, σήματα, λογότυπα και ονόματα προϊόντων αποτελούν σήματα που ανήκουν στη Lundbeck. Τυχόν κακή χρήση των εν λόγω σημάτων απαγορεύεται ρητά. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν δύναται να αντιγραφεί παρά μόνο για προσωπική και μη-εμπορική χρήση, με όλα τα πνευματικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας να ανήκουν στην Lundbeck. Εκτός εάν άλλως ρητά προβλέπεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, εμφάνιση, κατέβασμα, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Lundbeck.

 

 1. Ανήλικοι

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για την προσέλκυση παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με την παρούσα δήλωση αποποίησης, εάν δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

 

 1. Τροποποιήσεις και ερωτήσεις

Τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος εγγράφου θα επικοινωνούνται άμεσα στην παρούσα σελίδα. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο ή την ιστοσελίδα εν γένει, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.