Ενημέρωση Τήρησης Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση τήρησης απορρήτου προσωπικών δεδομένων για τη σελίδα Progress in Mind Greece στο LinkedIn.

Σε σχέση με τη χρήση της σελίδας Progress in Mind Greece στο LinkedIn, η Lundbeck Ηellas S.A (εφεξής «Lundbeck» ή «εμείς») (ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) θα συλλέξει, θα επεξεργαστεί, θα χρησιμοποιήσει και θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα για εσάς όπως περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην παρούσα Ενημέρωση τήρησης Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Η Lundbeck θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»).

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για εσάς :

 • την ηλικία σας
 • την πόλη και τη χώρα σας  
 • τον τίτλο σας
 • τον κλάδο εργασίας σας
 • το εργασιακό ιστορικό σας
 • το εκπαιδευτικό ιστορικό σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να καταλάβουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα του αναγνωστικού κοινού μας και να είμαστε σε θέση να του παρέχουμε σχετικότερες πληροφορίες και νέα μέσα από τον λογαριασμό μας στο LinkedIn.
 • Για να βελτιστοποιήσουμε το κοινό και τη στοχοποίησή μας

Ποια είναι η νομική βάση για την από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Νομική βάση για την από μέρους μας συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως ανωτέρω αποτελεί:

 • το Άρθρο 98 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί Κοινοτικού κώδικα για ιατρικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/27/ΕΚ), βλ. ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 (1) (γ).

  Νομική βάση για την αποκάλυψη αποτελεί:

 • το Άρθρο 111 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/27/ΕΚ), βλ. ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 (1) (γ).

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτελούντες την  επεξεργασία δεδομένων;

Η Lundbeck μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει εκτελούντες την επεξεργασία, π.χ. εταιρείες φιλοξενίας, και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν από τρίτους ειδικούς που χρησιμοποιεί η Lundbeck ή άλλα μέλη του Ομίλου Lundbeck, που θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό της Lundbeck και θα συνδράμουν στην παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών που ζητάτε. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι θα υποχρεούνται από την Lundbeck να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να λάβουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή μεταβολής, μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή κατάχρησης ή άλλης παράνομης επεξεργασίας.

Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες χωρών εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ;

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες αρχές υγείας που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, ως απαιτείται δια νόμου για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 49 (1) (δ).

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της Lundbeck.

Η εν λόγω διαβίβαση θα υπόκειται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας, βλ. ΓΚΠΔ, Άρθρο 47.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εντούτοις, δεν τα αποθηκεύουμε για διάστημα που ξεπερνά τα 1,5 έτη από τη στιγμή που λάβαμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας

Η Lundbeck έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, έχετε ορισμένα δικαιώματα που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητά σας να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, για παράδειγμα όταν το δικαίωμά σας να αποκτήσετε τις πληροφορίες υποχωρεί κατόπιν στάθμισης με συμφέροντα τρίτων.

Δικαίωμα πρόσβασης

 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς η Lundbeck.
 • Η Lundbeck πρέπει να παράσχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία καταρχήν δωρεάν ή με ηλεκτρονικά μέσα, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί με κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική φόρμα.

Δικαίωμα διόρθωσης

 • Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία από την Lundbeck των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα φορητότητας

 • Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος χωρίς να εμποδίζεστε από την Lundbeck, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία από την Lundbeck προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Για παράδειγμα, εάν έχετε ζητήσει να λάβετε πληροφορίες από την Lundbeck, π.χ. ενημερωτικά δελτία, κλπ, και δεν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε ευχερώς να παύσετε να λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες από εμάς.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 • Ως γενικό κανόνα, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, εάν η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και της Lundbeck.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Επισημαίνουμε ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας από τη Lundbeck προ της ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω ή έχετε οποιαδήποτε σχετική απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck με e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@lundbeck.com.

Στοιχεία επικοινωνίας της Lundbeck και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Lundbeck ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denmark

Τηλέφωνο: +45 36 30 13 11

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της H. Lundbeck A/S: Sara Goul Ærthøj

E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com

Lundbeck Hellas S.A

 Κηφισίας 109 & Σίνα

151 24 Μαρούσι  Ελλάδα

Τηλέφωνο:  210 61 05 036

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck Hellas : Αικατερίνη Καρναβά

E-mail: Greece@lundbeck.com